رشد 28 درصدی نقدینگی

در مهرماه امسال  نقدینگی نسبت به همین دوره در سال قبل 28 درصد رشد داشته است.
افزایش نقدینگی دولت یازدهم یکی از مراکز انتقاد کارشناسان نسبت به عملکرد پولی بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی با اشاره به کنترل تورم این انتقاد را رد کرده است.
این در حالی است که حتی سیاست گذار پولی و دولت به دلیل تمرکز در کنترل تورم و اعمال سیاست انقباض شدید که منجر به رکود نیز می شود، مورد انتقاد قرار دارد.