به گزارش متال بولتن قیمت هات رول چین افزایش یافت و دلیل این افزایش،میل به پرکردن انبارها و افزایش بازار نقدی می باشد.

به گزارش متال بولتن قیمت هات رول چین افزایش یافت

دلیل این افزایش،میل به پرکردن انبارها و افزایش بازار نقدی می باشد. و فعالان به دنبال پرکردن انبارهای خود هستند.